Szkolenia BHP (okresowe i wstępne) - Poznań

Firma BHP-KOMPLEX zajmuje się outsourcingiem usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasz rejon działania to nie tylko Poznań i wielkopolska, ale także zapraszamy, do współpracy firmy posiadające oddziały na terenie całej Polski. Dotychczasowe firmy i instytucje chętnie z nami współpracują, ponieważ podchodzimy ambitnie do naszych zadań i wszelkie szkolenia BHP i PPOŻ realizujemy w pełni profesjonalne. Staramy się na nich przekazywać informacje nie tylko w sposób jasny, ale także precyzyjny. Celem naszych realizacji jest zapoznanie pracowników i pracodawców ze specyfiką wykonywania zawodu oraz zasadami ergonomii, jakie są charakterystyczne dla poszczególnych stanowisk. Nasi wykwalifikowani instruktorzy posiadają wyjątkowy talent do przekazywania wiedzy oraz wyróżniają się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć.

Szkolenia BHP dla firm oraz instytucji

Oferujemy fachowy instruktaż dla pracodawców, kadr kierowniczych oraz pracowników wszystkich szczebli. Nasza propozycja uwzględnia specyfikę rozmaitych profesji (potencjalne zagrożenia, czynniki szkodliwe), a także zróżnicowane środowisko wykonywania obowiązków zawodowych. Na indywidualne zamówienie naszych klientów. Zapoznamy Państwa firmowy zespół z przepisami BHP, a następnie w efektywny sposób sprawdzimy zdobytą wiedzę. Ostatecznie więc składające się na naszą ofertę propozycje dla pracowników każdego typu firmy z Poznania, obejmujące okresowe i wstępne szkolenia BHP i PPOŻ, pozwolą ich uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje, dzięki którym (bez względu na branżę), w należyty sposób będą przeciwdziałać zagrożeniom, a w razie ich wystąpienia – właściwie reagować.

Jak często należy robić szkolenia okresowe i wstępne BHP ppoż Poznań?

Wszystkie realizowane przez nas szkolenia BHP normowane są przepisami Kodeksu Pracy (art. 2373. § 2. 179 i art. 2091). Decydują one o tym, że jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa musi zadbać o to, by szkolenia wstępne oraz okresowe w zakresie BHP były przystosowane do charakteru przedsiębiorstwa oraz występujących w danej firmie stanowisk. Zakres i tematykę takich szkoleń precyzuje dokładnie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim do omawianych na szkoleniach zagadnień należą:

 • - istota bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • - zakres obowiązków i uprawnień pracowników, pracodawcy, organizacji społecznych i poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy w zakresie BHP,
 • - odpowiedzialność za naruszenie zasad lub przepisów BHP,
 • - poruszanie się po terenie zakładu pracy,
 • - zagrożenia wypadkami i niebezpieczeństwa dla zdrowia pracowników występujące na terenie zakładu pracy oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom,
 • - zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń na terenie zakładu,
 • - przydział ubrań i obuwia roboczego oraz innych środków ochrony indywidualnej,
 • - zachowanie porządku i czystości w miejscu pracy,
 • - opieka lekarska,
 • - podstawowe działania w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników,
 • - pierwsza pomoc przedmedyczna.

W celu utrwalenia wiedzy i przedstawiania zachodzących zmian – szkolenia muszą powtarzać się w czasie trwania stosunku pracy, a częstotliwość zależy od warunków pracy. Istotny jest także rodzaj stanowiska. Jeszcze raz podkreślamy, że organizacja tych szkoleń należy do ustawowych obowiązków pracodawcy.

Dla kogo są szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP w Poznaniu organizowane są dla:

 • - pracodawców, a także kierowników, mistrzów, brygadzistów (osób kierujących pracownikami);
 • - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • - pracowników inżynieryjno-technicznych;
 • - pracowników biur i administracji.

Co obejmuje oferta szkoleń BHP dla firm

W ramach szkoleń wstępnych i okresowych BHP w Poznaniu oferujemy zajęcia dla pracodawców i pracowników różnych branż. Proponujemy klientom dojazd do siedziby ich firmy w Poznaniu lub prowadzenie zajęć w naszych ośrodkach szkoleniowych. W ofercie znajdują się:

 • - wykłady, instruktaże, seminaria i warsztaty,
 • - samokształcenie kierowane,
 • - programy szkoleń BHP dostosowane do charakteru przedsiębiorstwa, zadań na danym stanowisku oraz zagrożeń wynikających bezpośrednio z obowiązków pracownika,
 • - specjalistów z zakresu prawa pracy,
 • - metody polegające na aktywizacji uczestników szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP,
 • - dojazd do siedziby firmy lub prowadzenie zajęć w ośrodkach szkoleniowych,
 • - sprawdziany i egzaminy na zakończenie szkoleń BHP,
 • - potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu BHP i zdania egzaminu.

BHP-KOMPLEX – doświadczeni trenerzy, bogate zaplecze dydaktyczne
Zapewniamy naukę w terminach, które będą dogodne dla naszych klientów. Zajęcia prowadzimy zarówno w naszym ośrodku, jak i w siedzibie pracodawcy. Realizujemy także zdalną formę nauczania w trybie e-learning. Nasze szkolenia BHP w Poznaniu zakończone są egzaminem, a ponadto wydajemy wymagane przepisami prawnymi zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą!

Tak że zapraszamy na „Szkolenie PPOŻ online„.

Notatka: Szkolenia są wymagane prawem. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie szkoleń wstępnych nowo zatrudnionych pracowników oraz szkoleń okresowych bhp w terminach zgodnie z rozporządzeniem.

Zaufali Nam