Szkolenia BHP (okresowe i wstępne) - Poznań

Firma BHP-KOMPLEX zajmuje się outsourcingiem usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasz rejon działania to Poznań i okoliczne miejscowości. Współpracujemy z tutejszymi firmami oraz instytucjami, przeprowadzając na ich rzecz profesjonalne szkolenia BHP. Celem naszych realizacji jest zapoznanie pracowników i pracodawców ze specyfiką wykonywania zawodu oraz zasadami ergonomii, jakie są charakterystyczne dla poszczególnych stanowisk. Nasi wykwalifikowani instruktorzy posiadają wyjątkowy talent do przekazywania wiedzy oraz wyróżniają się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć.

Szkolenia BHP dla firm oraz instytucji

Oferujemy fachowy instruktaż dla pracodawców, kadr kierowniczych oraz pracowników wszystkich szczebli. Nasza propozycja uwzględnia specyfikę rozmaitych profesji (potencjalne zagrożenia, czynniki szkodliwe), a także zróżnicowane środowisko wykonywania obowiązków zawodowych. Na indywidualne zamówienie naszych klientów zrealizujemy szkolenie wstępne i okresowe oraz zaproponujemy szeroki pakiet kursów branżowych. Zapoznamy Państwa firmowy zespół z przepisami BHP, a następnie w efektywny sposób sprawdzimy zdobytą wiedzę.
Składające się na naszą ofertę propozycje – obejmujące szkolenia okresowe BHP oraz wstępne, pozwolą uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje, dzięki którym – bez względu na branże, w należyty sposób będą przeciwdziałać zagrożeniom, a w razie ich wystąpienia – właściwie reagować.

Jak często należy robić szkolenia BHP?

Wszystkie szkolenia BHP normowane są w przepisach Kodeksu Pracy (art. 2373. § 2. 179 i art. 2091). Jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa musi zadbać o to, by szkolenia wstępne oraz okresowe w zakresie BHP były przystosowane do charakteru przedsiębiorstwa oraz występujących w danej firmie stanowisk.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy precyzuje dokładnie zakres i tematykę szkoleń.
Do omawianych zagadnień należą:

 • - istota bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • - zakres obowiązków i uprawnień pracowników, pracodawcy, organizacji społecznych i poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy w zakresie BHP,
 • - odpowiedzialność za naruszenie zasad lub przepisów BHP,
 • - poruszanie się po terenie zakładu pracy,
 • - zagrożenia wypadkami i niebezpieczeństwa dla zdrowia pracowników występujące na terenie zakładu pracy oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom,
 • - zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń na terenie zakładu,
 • - przydział ubrań i obuwia roboczego oraz innych środków ochrony indywidualnej,
 • - zachowanie porządku i czystości w miejscu pracy,
 • - opieka lekarska,
 • - podstawowe działania w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników,
 • - pierwsza pomoc przedmedyczna.

Stąd – w celu utrwalenia wiedzy i przedstawiania zachodzących zmian – szkolenia muszą powtarzać się w czasie trwania stosunku pracy, a częstotliwość zależy od warunków pracy. Istotny jest także rodzaj stanowiska. Organizacja tych szkoleń należy do ustawowych obowiązków pracodawcy.

Powtarzalność szkolenia okresowego:

 • 1. Raz na rok:
  • a) szkolenie dla pracowników, którzy zajmują stanowiska robotnicze, szczególnie niebezpieczne; stanowiska, w których istnieje zagrożenie wypadkowe oraz zagrożenie dla zdrowia;
  • b) szkolenie okresowe przyjmuje formę instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu;
  • c) minimalny czas trwania szkolenia to 360 minut.
 • 2. Raz na trzy lata:
  • a) szkolenie dla pracowników, którzy zajmują stanowiska robotnicze;
  • b) szkolenie okresowe przyjmuje formę instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu;
  • c) minimalny czas trwania szkolenia to 360 minut.
 • 3. Raz na 5 lat:
  • a) szkolenie dla osób kierujących pracownikami; dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz organizatorów produkcji czy konstruktorów maszyn; dla pracowników narażonych na czynniki uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne;
  • b) szkolenie przyjmuje formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;
  • c) w przypadku pracowników inżynieryjno-kierowniczych szkolenie powinno trwać 720 minut, pracownicy narażeni na czynniki szkodliwe i niebezpieczne zobowiązani są do odbycia 360 minut.
 • 4. Raz na 6 lat:
  • a) szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych;
  • b) szkolenie przyjmuje formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;
  • c) czas trwania to 360 minut.

Dla kogo są szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe BHP w Poznaniu organizowane są dla:

 • - pracodawców, a także kierowników, mistrzów, brygadzistów (osób kierujących pracownikami);
 • - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • - pracowników inżynieryjno-technicznych;
 • - pracowników biur i administracji.

Co obejmuje oferta

W ramach szkoleń wstępnych i okresowych BHP w Poznaniu oferujemy zajęcia dla pracodawców i pracowników różnych branż. W ofercie znajdują się:

 • - wykłady, instruktaże, seminaria i warsztaty,
 • - samokształcenie kierowane,
 • - programy szkoleń BHP dostosowane do charakteru przedsiębiorstwa, zadań na danym stanowisku oraz zagrożeń wynikających bezpośrednio z obowiązków pracownika,
 • - specjalistów z zakresu prawa pracy,
 • - metody polegające na aktywizacji uczestników szkoleń BHP – nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • - dojazd do siedziby firmy lub prowadzenie zajęć w ośrodkach szkoleniowych,
 • - sprawdziany i egzaminy na zakończenie szkoleń BHP,
 • - potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu BHP i zdania egzaminu.

BHP-KOMPLEX – doświadczeni trenerzy, bogate zaplecze dydaktyczne
Zapewniamy naukę w terminach, które będą dogodne dla naszych klientów. Zajęcia prowadzimy zarówno w naszym ośrodku, jak i w siedzibie pracodawcy. Realizujemy także zdalną formę nauczania w trybie e-learning. Nasze szkolenia BHP w Poznaniu zakończone są egzaminem, a ponadto wydajemy wymagane przepisami prawnymi zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą!

Zaufali Nam