Kurs na operatora podestów ruchomych przejezdnych

KATEGORIA IP: PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE:

 • Wolnobieżne,
 • Samojezdne montowane na pojeździe,
 • Przewoźne

CEL SZKOLENIA:

Teoretyczna i praktyczne przygotowanie do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

CZAS TRWANIA:

   • 30 godz. teorii
   • 10 godz. praktyki

EGZAMIN:

Przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi odpowiedniego typu podestu ruchomego, wydawane przez UDT.

MIEJSCE KURSU:

W miejscu wskazanym przez Zleceniobiorcę.

Na życzenie klienta kurs może się także odbyć na terenie zakładu pracy oraz na podestach Zleceniodawcy.

PROGRAM KURSU

Jest zgodny z programem nr 21/2011/P-RP wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie.

  • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
  • Wiadomości o dozorze technicznym,
  • Maszynoznawstwo specjalistyczne,
  • Eksploatacja,
  • BHP,
  • Zajęcia praktyczne.
Zaufali Nam